• Real Clothes không nhận trả hàng trong mọi trường hợp
  • Real Clothes không nhận đổi trả sản phẩm phụ kiện trong bất cứ trường hợp nào
  • Sản phẩm còn tag, còn hóa đơn mua hàng, mới nguyên, chưa qua sử dụng, sửa chữa hay giặt, sẽ được đổi qua sản phẩm khác trong vòng 02 (hai) ngày và đổi size trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày mua hàng. Sản phẩm sale chỉ được đổi size nếu còn hàng.
  • Mỗi sản phẩm chỉ được đổi size/ kiểu 1 (một) lần
  • Trong trường hợp đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn, nếu phần chênh lệch có giá trị từ 50,000 vnd sẽ được quy đổi thành store credit có thời hạn  03 (ba) tháng từ ngày đổi. Real Clothes sẽ không áp dụng hoàn tiền trong mọi trường hợp